HOGYAN ILLESZKEDIK A PROGRAM AZ ISKOLAI TANANYAGHOZ?

A módszert évek óta alkalmazó tanárok tapasztalatai a világ minden táján azt mutatják, hogy a program nagy segítséget nyújt a gyerekeknek abban, hogy személyiségüket és ké­pességeiket a lehető legnagyobb mértékben kibontakoztassák. A gyakorlatok beépíthetők az iskolai alapképzés tantárgyaiba, de alkalmazhatók önállóan is. Speciális célja a fizikai, mentális, érzelmi, erkölcsi és lelki nevelés támogatása, a különböző értékek és karakterjegyek fejlesztése által. Néhány példa ezek közül:


 • Program támogatja a helyes erkölcsi érzék kiművelését; Tudatosítja azokat az értékdilemmákat; Megismertet a jó és a rossz mibenlétével; Saját és a mások sorsáért viselt felelősség tudatosítása; Fejleszti az önismeretet; Felkészít a kulturált társas kapcsolatokra
 • Személyes, társadalmi és érzelmi jólétét kialakítására való törekvés: különösen a jó légkör megteremtésében és minden gyermek számára annak a lehetőségnek a biztosításában, hogy a csoport vagy a közösség értékes tagjává váljon, hogy erős önképpel és önbecsüléssel rendelkezzen; Az emberi jogok, az élet és a méltóság tisztelete;
 • A tanuláshoz való pozitív hozzáállást előidéző törekvés főként a tudás és a tanulás iránti lelkesedést, és a képességeikben és a sikeres tanulmányaikban való bizalom elősegítése; Önbecsülés, önfegyelem; Kommunikációs képesség és az analitikus gondolkodás képessége;
 • Társadalmi képességek felszínre hozatala olyan lehetőségek biztosításával, amelyek képessé teszik a gyermekeket a másokkal való együttműködésre és mások meghallgatására; A közösségi élet és a közösségben gondolkodás képességei; A környezettel - az otthonnal, a közösséggel, a nemzettel és a világgal – való harmonikus együttélés képessége;
 • Figyelmet és kitartást fejlesztő koncentrációs gyakorlatok beépítése a játékaik és a csoportos feladatokon keresztül;
 • Nyelvi és kommunikációs képességek gyakorlása változatos szituációkban való kommunikáción, egymásra és a felnőttekre való reagáláson, a szókincs és a kommunikációs képességek fejlesztésén és mások figyelmes meghallgatásán keresztül; A pozitív gondolkodás, beszéd és cselekvés összhangja;
 • A tudását és megértését az élethez a problémamegoldó képesség, döntéshozatal, kísérletek, számítások, tervek és kérdések különböző témákban, környezetük, helyek és emberek felfedezésén keresztül, amelyek életük során jelentőséggel bírnak;
 • Kreatív fejlődés támogatása gondolataik felismerése és másokkal való megosztása, ötletek és érzések a különböző művészeteken keresztül, design, technológia, zene, mozgás, tánc és szerepjátékok.

 

A NÖVEKEDÉS ÉS KREATIVITÁS

Minden gyermek egyedi és kreatív lény, s ha így is kezelik, olyan ember válik belőle, aki tudatában van a benne és a környezetében rejlő értékeknek. Maga a gyakorlat az alábbi, egymással szorosan összefüggő emberi értékekre épül: Igazság, He­lyes cselekedet, Béke, Szeretet és Erőszak-nélküliség. Miért? Mert ezek azok az emberi természetben legmélyebben gyökerező értékek, amelyek a világ minden részén azonos jelentései bírnak.

A program arra ösztönzi a gyerekeket, hogy elmélyedjenek abban, amit csinálnak, legyenek tisztában azzal, miért is csinálják azt, ezáltal mélyíti a megértésüket. Ahhoz, hogy valaki képes legyen megszabadulni önző beállítottsága destruktív hatásainak következményeitől, elő­ször is tisztán kell látnia, mi is az önző beállítottság. Ha a gyerek megkapja a lehetőséget és a módszereket, hogy ezt feldolgozza, megnő a felelősségtudata, képes lesz felmérni tettei következményeit, s mindennek köszönhetően képessé válik arra, hogy az önzés jól bevésődött viselkedésmintáin egyre inkább túllépjen. A program célja, hogy alkalmassá tegye a gyerekeket, fiatalokat a közösség szolgálatára, arra tanítja őket, hogy elfogadják mások másságát, sőt észrevegyék e különbözőség pozití­vumait. A foglalkozásokon keresztül olyan emberi értékeket kíván előhozni a gyerekekből, amelyekkel képesek arra, hogy szeretetet vi­gyenek a családjukba, a közösségi életükébe, hogy tiszteljék önmagukat, csakúgy mint szüleiket, tanáraikat és társaikat.

Most pedig lássuk a program gyakorlati vonatkozásait, s ennek kapcsán az is kiderül, miért bizonyult olyan eredményesnek azokban az iskolákban, ahol már beépítették a tan­tervbe.


A PROGRAM ALKALMAZÁSA

A program alkalmazható külön foglalkozások sorozataként, de a tanterv különböző te­rületeibe is beépíthető. Meg kell jegyezni, hogy a program anyagának elsajátítását és beépülését nem annyira az akadémikus tudás, mint inkább a tapasztalat, a személyes példa és a kreativitás garantálja. Bármely hétköznapi esemény, élmény közvetlenül felhasználható az ér­tékek hangsúlyozására és illusztrálására. Például meg lehet vitatni a csoporton belüli kü­lönböző viselkedési típusokat, vagy, hogy egy bizonyos magatartás hogyan hat a másik emberre. Ez később tovább tágítható az országok közti viszonyok szintjére. Néhány is­kola úgy építette be a programot a tananyagba, hogy minden hétre kijelölnek egy témát, például a békét, és azon a héten minden tárgy erre fűzi fel tananyagát, minden foglalkozás ennek jegyében zajlik (például a matematika órán a rend és az egyensúly problémáját vizsgálják a békével összefüggésben).

 

CSOPORTVEZETŐK / TANÁROK

Az anyag alkalmazása előtt célszerű elvégezni egy előkészítő tréninget, amely ingyenes, és amely segíti bizonyos kiegészítő tényezők megértését, így javítja a tanítás hatékonysá­gát. A tréning során:

 • A csoportvezetők tisztázhatják magukban saját álláspontjukat a problémákkal és kérdésekkel kapcsolatban, melyeket a gyerekek a foglalkozások során valószínűleg fel fognak vetni,
 • A programot már régebben alkalmazók megosztják a többiekkel tapasztalataikat,
 • A tanítók elsajátíthatnak és elmélyíthetnek egy segítő és támogató, de nem ítélkező ne­velői mentalitást.

A program akkor működik leghatékonyabban, ha nem csak néhány tanár, de az iskola egész személyzete részt vesz az előkészítő képzésben, így a gyerekeket érték-tudatos fel­nőttek veszik körül, vagyis közvetve az egész iskola részt vesz a programban


Keresés a honlapon
ADÓ 1 % FEAJÁNLÁSI LEHETŐSÉGE
2016.01.13.

Köszönjük, ha gondol ránk!
Beszélgetések a kertben -videók
2020.09.15.

Kátai Piroska beszélget az Alapvető Emberi Értékekért Közhasznú alapítvány alapítóival: Dörnyei Katalinnal és férjével Lacival.
Újra előadásokat tartok
2016.08.16.

2016. szeptembertől ismét különböző helyszíneken, több városban is tartok előadásokat. Érdeklődni, jelentkezni a szervezőknél a megadott elérhetőségeken lehet. Minden érdeklődőt szeretettel várok: Dörnyei Katalin.
Ingyenes oktatás
2010.09.15.

Ingyenes oktatásra jelentkezés
Riportok
2010.09.22.

A Dalai Láma tanácsokat adott az Alapítványnak
Köszönet a felajánlásért
2011.06.29.

Az Alapítvány egy házaspártól az alábbi felajánlást kapta: A magát megnevezni nem kívánó házaspár felajánlotta, hogy Alapítványunk minden nyáron a Siófokon levő családi házukat a hozzá tartozó nagy területtel együtt ingyenesen használhatja , mint oktatási- és szabadidő központot.

Az Alapítvány tagjai nevében szívből köszönjük a támogatást nekik!

Lakatosné Dörnyei Katalin
alapító
Egy nap Böjte Csaba atyával
2011.11.10.

Az Alapvető Emberi Értékekért Közhasznú Alapítvány néhány tagja 2011. október 26.-án Erdélyben, Csíksomlyón találkozott Böjte Csaba atyával, aki ferences rendi szerzetes.
Adományosztó, bemutatkozó rendezményünk
2011.12.10.

2011.november 16-17.-én az Alapvető Emberi Értékekért Alapítvány 9 fővel látogatott el a NEFMI Zalaegerszegi Gyermekotthonába.
Látogatás az állatvédőknél
2012.01.03.

2011. december 18-án látogatást tettünk a Siófoki Állatvédő Alapítványnál.
Karácsony az anyaotthonban
2012.01.11.

A nágocsi anyaotthon karácsonyfája alá kerültek az adományok
Megalakult az AEÉ Klub!
2012.01.11.

2012. január 05.-én megalakult az Alapvető Emberi Értékekért Közhasznú Alapítvány Fonyódi Klubja, minden hónap első és harmadik csütörtökén 17.00 órától 20.00 óráig tartunk klub foglalkozásta Fonyódi Művelődési Házban. A Klub céljai a következők: Az alapvető emberi értékek jegyében: nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, sport tevékenység, táborok szervezése gyermekeknek Az Alapítvány képzései minden esetben ingyenesek! Az Alapítvány, és annak Klub tagjai önkéntes segítő munkát végeznek pld. gyermekotthonokban, adományokat gyűjtenek, és azokat kiosztják a rászorulóknak.
Étel- és ruhaosztás Sopronban
2012.04.28.

A vasárnapi (április 22.) étel-és ruhaosztásról... Szeretnénk minden kedves Önzetlen Ismerősnek és Ismeretlennek, Barátnak, Testvéreknek köszönetet mondani a sok felajánlásért, és azért hogy ilyen szervezetten és gördülékenyen működött a program. Több száz ember volt és mindenkinek jutott meleg étel, tartós élelmiszer, tisztálkodási eszközök és minőségi ruha. A gyermekeknek játékok és sütemény. Ezúton szeretném tudatni, hogy ha a továbbiakban adományt szeretnétek adni, vagy anyagiakkal hozzájárulni a munkánkhoz, ezt hivatalosan is megtehetitek alapítványunkon keresztül: Alapvető Emberi Értékek Közhasznú Alapítvány. a részletekkel kapcsolatban az érdeklődőknek szívesen adunk további információkat. Hála és szeretet minden Önzetlen Szívnek és minden Önzetlen Léleknek!
Joshi Bharatnál jártunk
2012.05.21.

A felesége révén fonyódi kötődésű Joshi Bharat, indiai származású sorselemző és műsorvezető fogadta alapítványunk alapítóját, kíséretét, és válaszolt néhány kérdésünkre is.
Környezetvédelmi konferencia Siófokon
2012.05.25.

Alapítványunk tagjai május végén részt vettek egy környezetvédelmi kérdéseket is eszegető konferenciasorozat első rendezvényén
Adományok
2012.10.02.

Az AEÉ Közhasznú Alapítvány újra adományokat adhatott.
I. KAMASZ BOX Pályázat
2012.11.06.

Fotó – és Video klip pályázat LÉGY KREATÍV!
Nagylelkű felajánlások
2012.11.07.

Szeretettel várjuk nagylelkű felajánlásaikat és adományaikat.
Mikortól kell önkéntes munkát végezni ?
2012.11.10.

ELKÉSZÜLT AZ I. PÁLYÁZATI FOTÓ
2012.11.11.

Óvatosan válaszd meg a barátaidat, mert mindegyiket tiszta szívedből szeretned kell. Ne gyűlöljetek senkit sem. De a szívetekben csak a jó embereket őrizzétek. Fontos, hogy mindig a jó társaságra vágyjatok, ahol nem találkoztok szembe irigységgel. Még ha nehéz is megtalálni a jó barátokat, akkor is csak jó emberek társaságában tartózkodjatok. Ha nem vagytok biztosak a barátotokban, akkor inkább egyedül töltsétek el az időtöket, így nem veszíthettek semmit. Jobb, ha fel sem merül bennetek, hogy rosszak társaságba keveredjetek. Jobb, ha nem gabalyodunk bele mások ravaszságába. - Dhyana Vahini, Ch 9: “Spiritual Development”.
Magamból adni jó
2012.12.29.

Csaba testvér karácsonyi emlékei
Diákrelax
2013.04.02.

DIÁKRELAX - Bekerült a NAT-ba a relaxáció és a meditáció
Tolsztoj - Levélrészlet
2013.07.24.

Minden nevelés alapjául elsősorban azt kell megtennünk, amit iskoláinkban egészen elhanyagolnak...
Meghívó
2013.11.16.

Szeretettel várjuk aktuális és ingyenes tájékoztatóinkra és klub foglalkozásinkra Budapesten, Pereden, Fonyódon és Siófokon. A csoport foglalkozásokról további információt az alábbi telefonszámon kaphat: Lakatosné Dörnyei Katalin: 70/331-0958
Megjelent jegyzetünk!
2013.11.16.

Megjelent legújabb jegyzetünk az Alapvető Emberi Értékekről, amely segíti az olvasót az önismeret ösvényén a megtisztulásban és a kozmikus tudatosságra vezető lépések előkészítésében.
Zen történet
2014.01.05.

Légy önmagad mestere...a válaszok benned vannak.....ha nem a saját tapasztalatod alapján tanulsz, akkor a tudásod teljesen haszontalan....merülj el magadban....
Önismereti foglakozások új időpontjai
2014.01.09.

"Az oktatás vége a jellem." - Sai Baba
Jókai Anna: Pásztorok és Bölcsek
2014.01.09.

Mindenki tanuló az univerzumban: óvodától az egyetemig. Vannak bukók, vannak ismétlők. Vannak előrerukkolók. S vannak, akik „oktatásukat” észre sem veszik. Ami igaz, az igaz: nem könnyű a tanítványnak, ha felismeri a Mesterét. Mert akkor követni kell. Nem dicsérgetni, nem a szavait szajkózni, nem kisajátítani, nem megzsarolni, nem kihasználni őt, hanem követni.
Alapítványunk II. PÁLYÁZATA
2014.01.09.

Fiatalok figyelem! Várjuk az Alapvető Emberi Értékekről szóló fotóitokat és videó felvételeiteket, amiről a honlapunkon,OKTATÁS / ÉRTÉKEK menüpontban olvashattok!