Az Alapvető Emberi Értékekért

Közhasznú Alapítvány

Egységes Szerkezetű Alapító Okirata amely abból a célból készült, hogy az

1./pontban megjelölt Alapító a Ptk.74/A-F.§.-a, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény rendelkezései alapján, közhasznú, tartós közérdekű célú, önálló jogi személyiséggel rendelkező Alapítványt hozzon létre a következők szerint:

1./ Az Alapító tag neve és címe: Lakatosné Dörnyei Katalin

2./Az Alapítvány elnevezése: Az Alapvető Emberi Értékekért Közhasznú Alapítvány

3./ Az Alapítvány székhelye és címe: 8640 Fonyód, Magay utca 2.

4./ Az Alapítvány tartós közhasznú célja: Az Alapvető Emberi Értékek oktatása és terjesztése Magyarország felnőtt és gyermekkorú lakossága körében, Az Alapvető Emberi Értékeket oktató és ezen elvek szerint működő intézmények támogatása, Az Alapvető Emberi Értékek oktatási program tananyagának fejlesztése, ilyen jellegű kiadványok terjesztése, Azoknak az önzetlen, segítő szándékú csoportoknak az összefogása és segítése, akik a szociálisan hátrányos helyzetben lévőket és az elszegényedett családokat támogatják, valamint együttműködik azon személyekkel és szervezetekkel, amelyek az Alapvető Emberi Értékek alapján működnek és az emberi méltóság tiszteletben tartásának elősegítése érdekében tevékenykednek, A természeti környezet megismertetése, védelme, az állatok védelme, védett természeti értékek megóvása, a társadalom környezeti szemléletének formálása, Magyarországon a környezettudatos gondolkodásának kialakításának elősegítése.

A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 4.§. (1) bekezdés a./ pontjára figyelemmel az Alapítvány közhasznú tevékenysége ugyanezen törvény 26.§. c./ pont 4.,5.,8.,9.,11., 14 számában megjelölt tevékenység

- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,

- kulturális tevékenység,

- természetvédelem, állatvédelem,

- környezetvédelem,

- hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,

- sport,

a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével, melyre alapítottan kérik az

Alapítók az Alapítvány közhasznú jogállását és nyilvántartásba vételét.

5./ Az Alapítvány a közhasznú célok megvalósítása érdekében az alábbi feladatokat fejti ki:

- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,

- kulturális tevékenység,

- természetvédelem, állatvédelem,

- környezetvédelem,

- hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,

6./ Az Alapítvány induló vagyona: Az induló vagyon 100.000 Ft azaz egyszázezer forint. Az alapítványtevő közhasznú céljaik elérése érdekében a fenti összeget az Alapítvány nyilvántartásba vételét követő 30 napon belül bocsátja rendelkezésre. Az Alapítvány céljainak megvalósítása érdekében az Alapítvány teljes vagyona és a csatlakozások teljes összegben használhatóak fel. Az esetleges külföldi támogatásoknak valutában történő kezelésére külön devizaszámlát nyit és az azon lévő, illetve oda befolyó összeget devizában is felhasználhatja. -2- Az Alapítvány pénzbeli, dologi és természetbeli támogatásokat, valamint ingyenes szolgáltatást is elfogadhat, elfogadásáról a Kuratórium dönt. Az Alapítvány váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki. Az Alapítvány támogatást egyéni kérelmek vagy pályázatok alapján nyújthat. A támogatott személyek vagy szervezetek tevékenysége az alapítványi célokhoz kapcsolódik, azok megvalósítását segíti. Az Alapítvány bármely cél szerinti juttatását pályázathoz kötheti. Az Alapítvány ösztöndíjat és egyszeri támogatást is nyújthat, valamint az alapítványi célok mind hatékonyabb megvalósítása érdekében fő- és mellékállású alkalmazottat is foglalkoztathat. Az Alapítvány vállalkozói tevékenységet is folytathat, amely azonban nem lehet az Alapítvány fő tevékenysége. Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az alapítványi célokban megfogalmazott tevékenységekre használja fel. Az Alapítvány nyilvántartásaira egyebekben a reá irányadó könyvvezetési szabályokat kell alkalmazni.

7./ Csatlakozás az Alapítványhoz: Az Alapítvány nyílt, ahhoz bárki, bármilyen összeggel, vagy más használható vagyon felajánlásával csatlakozhat, ha az aláírt nyilatkozatban az Alapítvány céljaival egyetért. A csatlakozást a kezelő szerv jóváhagyja, regisztrálja és igazolja.

8./ Az Alapítvány kezelője: Az Alapítvány kezelője a három (3) tagú kuratórium. A kuratórium tagjait az Alapító kéri fel, külön működési szabályzat alapján működik. A kuratórium tagjai megbízatásukat anyagi ellenszolgáltatás nélkül végzik, indokolt és igazolt költségeik megtérítésére igényt tarthatnak. A kuratóriumi tagság határozatlan időre szól. Az Alapító jogosult a kuratórium egészének vagy egyes tagjainak a visszahívására. A kuratóriumi tagság megszűnhet még: lemondással és a tag halálával. Az Alapító jogosult a kuratóriumba tagokat delegálni.

9./ A Kuratórium Elnöke és tagjai:

Elnök: Dr. Dégi Zoltán

Tagok: Lakatos László,

Bodrogi Katalin

A kuratórium tagjai nyilatkoznak, hogy velük szemben az 1997. évi CLVI. Törvény 9.§-ában meghatározott kizáró ok nem áll fenn. Az Alapítvány képviselője: Dr. Dégi Zoltán A Kuratórium az Alapítvány alkalmazottjának képviseleti jogot biztosíthat. A képviseleti jog gyakorlásának módját, illetve terjedelmét a Kuratórium a Szervezeti és Működési Szabályzatában jelöli meg. Nem jelölhető ki, illetve nem hozható létre olyan kezelő szerv (Kuratórium), amelyben az Alapító – közvetlenül vagy közvetve – az Alapítvány vagyonának felhasználására meghatározó befolyást gyakorolhatnak (Ptk.74/C.§ (3) bek./. A Kuratórium dönt a pénz és más alapítványi tulajdonban lévő eszközök alapítványi célnak megfelelő felhasználásáról, támogatások odaítéléséről, pályázatok kiírásáról, elszámolások bekéréséről, csatlakozások elfogadásáról. Jogköre továbbá saját működési rendjének kialakítása. A Kuratórium szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik, valamint évente egy alkalommal tájékoztatatja az Alapítót az Alapítvány munkájáról, különös tekintettel az alapítványi vagyon kezelésére és felhasználására. A Kuratóriumot az elnök vagy bármely két kuratóriumi tag írásban, együttesen hívja össze. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok az ülésről legalább nyolc nappal az ülés időpontját megelőzően írásban értesülnek, és az ülés tárgysorozatáról leírást kapnak. A meghívónak tartalmazni kell a napirendi pontokat. A Kuratórium ülései nyilvánosak. A Kuratórium akkor határozatképes, ha a szabályszerűen összehívott ülésen a határozat meghozatalakor valamennyi tag jelen van. A Kuratórium döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Az éves beszámolót és a közhasznúsági jelentés egyhangú döntéssel fogadja el. A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk.685.§.b) pont/, élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján - kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy - bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az Alapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás A közhasznú szervezet megszűnését követő két évig nem lehet az Alapítvány vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. Az Alapítók a tisztségviselők felkérésekor figyelembe veszik a Khsz.8-9.§-ában írott összeférhetetlenségi szabályokat. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. A kuratóriumi ülésekről minden esetben emlékeztető, jegyzőkönyv és nyilvántartás készül, amelyből megállapítható a Kuratórium döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya, valamint a döntések mellett és ellen szavazók személye név szerinti megjelöléssel. A jegyzőkönyv tartalmazza az ülésen hozott határozatokat sorszámmal ellátva. Az emlékeztetőt és a jegyzőkönyvet, mint a határozatok nyilvántartását szolgáló okiratot, lefűzve és sorszámozva kell az Alapítvány iratai között megőrizni, folyamatos kezelését az Alapítvány képviselője látja el. A Kuratórium döntéseit a döntés időpontját követő két héten belül írásban – igazolható módon – közli az érintettekkel. Az Alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba az Alapítvány székhelyén – az Alapítvány képviselőjével előzetesen egyeztetett időpontban – bárki betekinthet, arról saját költségére másolatot készíthet. A Kuratórium évente egyszer a Somogyi Hírlap című napilapban nyilvánosságra hozza az Alapítvány szolgáltatásainak igénybevételi módját, a működés módját, a támogatási lehetőségeket, illetve azok mértékét és feltételeit, valamint a működésről készült szakmai-pénzügyi beszámolót. Az Alapítvány által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetőek.

10./ A Felügyelő Bizottság: Az Alapítvány éves bevétele várhatóan meghaladja az ötmillió forintot, ezért az Alapító elkülönült felügyelő szervet hoz létre az 1997. évi CLVI. Törvény 10.§ (1) bekezdése alapján. Az Alapítvány felügyelő szerve a felügyelő bizottság, amely 3 azaz három főből áll. A felügyelő bizottság tagjait az Alapító kéri fel határozatlan időre. A felügyelő bizottság tagjai indokolt esetben visszahívhatóak. A felügyelő bizottság tagjai vezető tisztségviselőknek minősülnek.

A felügyelő bizottság tagjai:

Felügyelő bizottsági elnöke: Győri Ildikó

Felügyelő bizottság tagjai: Tóth János Zoltán,

Márkus Barbara

Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja az a személy, aki d.) a Kuratórium elnöke vagy tagja; b.) az Alapítvánnyal – a megbízatásán kívül – más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik; c.) az Alapítvány cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat –; illetve d.) az a-c pontban meghatározott személyek hozzátartozója. Nem lehet az Alapítvány felügyelő bizottságának tagja az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki a közhasznú szervezet megszűnését követő két évig. A felügyelő bizottság tagjai kötelesek tájékoztatni az Alapítót és a Kuratóriumot, amennyiben más közhasznú szervezetnél vezető tisztségviselői megbízatásuk keletkezik, és a megválasztást megelőzően a jelölt is köteles arról nyilatkozni, hogy más közhasznú szervezetnél fennáll-e vezető tisztségviselői megbízatása vagy sem. A felügyelő bizottság tagjai tiszteletdíjban, illetve költségtérítésben nem részesülhetnek. A felügyelő bizottság tagjai megbízásukat az alapító okirathoz csatolt nyilatkozatuk értelmében vállalják. A felügyelő bizottság ügyrendjét maga állapítja meg – amely nem lehet ellentétes az alapító okirattal –, és a szerint működik. A felügyelő bizottság szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik. Az ülések összehívását a felügyelő bizottság bármely tagja írásban kezdeményezheti. A tagokat a napirend közlésével az ülésnap előtt legalább nyolc nappal írásban értesíteni kell. A felügyelő bizottság határozatképes, ha tagjainak többsége jelen van. A határozatképtelenség esetén a megismételt ülést – azonos napirendi pontokkal – legalább nyolc napos időközzel kell kitűzni. -5- A felügyelő bizottság ülései általában nyilvánosak, üléseiről sorszámozott jegyzőkönyvet készít, határozatait ugyancsak sorszámozza. A jegyzőkönyv tartalmazza: az ülés helyét, idejét, a jelenlévő tagok, meghívott személyek és a jegyzőkönyvvezető nevét, a napirendet, a hozzászólásokat, az érdemi határozatokat és azok hatályát. A jegyzőkönyvet úgy kell vezetni, hogy abból az érdemi döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható legyen. A felügyelő bizottság bármely tagja jogosult jegyzőkönyvbe foglaltatni – neve feltüntetése mellett – a döntésre leadott szavazatát. A jegyzőkönyvet a felügyelő bizottság ülésén a résztvevő tagok aláírják. A felügyelő bizottság tagjait egyenlő jogok és azonos kötelezettségek illetik meg, így különösen: jogosult az Alapítvány működését és gazdálkodását ellenőrizni, jelentést, tájékoztatást, illetve felvilágosítást kérni az Alapítvány Kuratóriumától, illetve munkavállalóitól, az Alapítvány könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. A Kuratórium ülésein tanácskozási joggal részt vehet. A felügyelő bizottság köteles a Kuratóriumot tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a.) az Alapítvány működése során olyan jogszabálysértés vagy az Alapítvány érdekeit egyébként súlyosan sértő cselekmény (mulasztás) történt, amelynek megszűntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a Kuratórium döntését teszi szükségessé; b.) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. A Kuratóriumot a felügyelő bizottság indítványára – annak megtételétől számított harminc napon belül – össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a Kuratórium összehívására a felügyelő bizottság jogosult. Ha a Kuratórium a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeleti szervet. A felügyelő bizottsági tagság megszűnik:  a tag halálával,  lemondással,  az Alapító által történő visszahívással,  az Alapítvány megszűnésével.

11./ Az Alapítvány képviselete: Az Alapítvány a bíróságok, hatóságok és harmadik személyek előtt a kuratórium elnöke, Dr.Dégi Zoltán önállóan képviseli. A bankszámla feletti rendelkezési jogosultsággal felruházott személyek: a kuratórium elnöke és Lakatos László együttesen. Az Alapítvány Kuratóriuma vagy annak tisztségviselője által a feladatkörének ellátása során harmadik személynek okozott kárért az Alapítvány felelős. A tisztségviselő az általa e minőségben az Alapítványnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felel.

12./ Közhasznúsági jelentés: Az Alapítvány köteles – az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg – közhasznúsági jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentés elfogadása a Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik. A közhasznúsági jelentés tartalma: - számviteli beszámoló; - a költségvetési támogatás felhasználása, - a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás, - cél szerinti juttatások kimutatása; -6- - a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától kapott támogatás mértéke; - a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege, - közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló. Az Alapítvány éves beszámolójának jóváhagyása – a közhasznúsági jelentés elfogadásával egyidejűleg – a tárgyévet követő és 150. napjáig a Kuratórium egyhangú döntése alapján történik. Amennyiben az Alapítvány befektetési tevékenységet végez, a Kuratórium befektetési szabályzatot készít és azt egyhangúlag fogadja el. Az Alapítvány éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet. Az Alapítvány köteles a közhasznúsági jelentését a tárgyévet követő évben, legkésőbb június 30-áig saját honlapján, ennek hiányában a Somogyi Hírlapban közzé tenni.

13./ Az Alapítvány vagyonának kezelése: A kuratórium a célra rendelt vagyon felhasználása és gazdálkodási tevékenysége körében, mint kezelő szerv az alábbiak szerint jár el: - A mindenkor hatályos adó és pénzügyi szabályoknak megfelelően köteles gondoskodni az Alapítvány számviteléről. - Működéséről köteles évenként az Alapítóknak beszámolni. - Az Alapítvány működése során felhalmozott vagyont csak az alapítványi célok megvalósítására és az Alapítvány működtetésére lehet felhasználni.

14./ Az Alapítvány jellege: Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem kap, továbbá országgyűlési képviselői, valamint megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelöltet nem állít, és nem támogat.

15./ Az Alapítvány vagyona, megszűnése esetén: Az Alapítvány esetleges megszűnése esetén a Ptk. 74/E.§-a az irányadó. Az Alapítvány esetleges megszűnése esetén az Alapítvány vagyona – a hitelezők kielégítése után – hozzájárulása mértékéig, az Alapítót illet meg, a további fennmaradó vagyont az Alapítvány céljaihoz hasonló célra kell fordítani, és erről a nyilvánosságot megfelelően tájékoztatni.

16./ Kuratórium elnökének képviseleti joga: A Kuratórium Elnökének képviseleti joga önálló, az Alapítványt ügyvéd előtt aláírt és ellenjegyzett névaláírási mintának megfelelően jegyzi.

17./ Egyéb rendelkezések: Az Alapító jelen egységes szerkezetű alapító okirat aláírása útján megbízza a Könnyid és Czink Ügyvédi irodát, dr. Czink János ügyvéd ügyintézése mellett az okirat megszerkesztésére, ellenjegyzésére, valamint meghatalmazza a nyilvántartási eljárásban a képviselete ellátására a Kaposvári Törvényszék előtt.

Fonyód, 2012. október 15. napján Lakatosné Dörnyei Katalin Alapító Ellenjegyzem

Fonyód, 2012. október 15. napján: Dr. Czink János ügyvéd


Keresés a honlapon
ADÓ 1 % FEAJÁNLÁSI LEHETŐSÉGE
2016.01.13.

Köszönjük, ha gondol ránk!
Beszélgetések a kertben -videók
2020.09.15.

Kátai Piroska beszélget az Alapvető Emberi Értékekért Közhasznú alapítvány alapítóival: Dörnyei Katalinnal és férjével Lacival.
Újra előadásokat tartok
2016.08.16.

2016. szeptembertől ismét különböző helyszíneken, több városban is tartok előadásokat. Érdeklődni, jelentkezni a szervezőknél a megadott elérhetőségeken lehet. Minden érdeklődőt szeretettel várok: Dörnyei Katalin.
Ingyenes oktatás
2010.09.15.

Ingyenes oktatásra jelentkezés
Riportok
2010.09.22.

A Dalai Láma tanácsokat adott az Alapítványnak
Köszönet a felajánlásért
2011.06.29.

Az Alapítvány egy házaspártól az alábbi felajánlást kapta: A magát megnevezni nem kívánó házaspár felajánlotta, hogy Alapítványunk minden nyáron a Siófokon levő családi házukat a hozzá tartozó nagy területtel együtt ingyenesen használhatja , mint oktatási- és szabadidő központot.

Az Alapítvány tagjai nevében szívből köszönjük a támogatást nekik!

Lakatosné Dörnyei Katalin
alapító
Egy nap Böjte Csaba atyával
2011.11.10.

Az Alapvető Emberi Értékekért Közhasznú Alapítvány néhány tagja 2011. október 26.-án Erdélyben, Csíksomlyón találkozott Böjte Csaba atyával, aki ferences rendi szerzetes.
Adományosztó, bemutatkozó rendezményünk
2011.12.10.

2011.november 16-17.-én az Alapvető Emberi Értékekért Alapítvány 9 fővel látogatott el a NEFMI Zalaegerszegi Gyermekotthonába.
Látogatás az állatvédőknél
2012.01.03.

2011. december 18-án látogatást tettünk a Siófoki Állatvédő Alapítványnál.
Karácsony az anyaotthonban
2012.01.11.

A nágocsi anyaotthon karácsonyfája alá kerültek az adományok
Megalakult az AEÉ Klub!
2012.01.11.

2012. január 05.-én megalakult az Alapvető Emberi Értékekért Közhasznú Alapítvány Fonyódi Klubja, minden hónap első és harmadik csütörtökén 17.00 órától 20.00 óráig tartunk klub foglalkozásta Fonyódi Művelődési Házban. A Klub céljai a következők: Az alapvető emberi értékek jegyében: nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, sport tevékenység, táborok szervezése gyermekeknek Az Alapítvány képzései minden esetben ingyenesek! Az Alapítvány, és annak Klub tagjai önkéntes segítő munkát végeznek pld. gyermekotthonokban, adományokat gyűjtenek, és azokat kiosztják a rászorulóknak.
Étel- és ruhaosztás Sopronban
2012.04.28.

A vasárnapi (április 22.) étel-és ruhaosztásról... Szeretnénk minden kedves Önzetlen Ismerősnek és Ismeretlennek, Barátnak, Testvéreknek köszönetet mondani a sok felajánlásért, és azért hogy ilyen szervezetten és gördülékenyen működött a program. Több száz ember volt és mindenkinek jutott meleg étel, tartós élelmiszer, tisztálkodási eszközök és minőségi ruha. A gyermekeknek játékok és sütemény. Ezúton szeretném tudatni, hogy ha a továbbiakban adományt szeretnétek adni, vagy anyagiakkal hozzájárulni a munkánkhoz, ezt hivatalosan is megtehetitek alapítványunkon keresztül: Alapvető Emberi Értékek Közhasznú Alapítvány. a részletekkel kapcsolatban az érdeklődőknek szívesen adunk további információkat. Hála és szeretet minden Önzetlen Szívnek és minden Önzetlen Léleknek!
Joshi Bharatnál jártunk
2012.05.21.

A felesége révén fonyódi kötődésű Joshi Bharat, indiai származású sorselemző és műsorvezető fogadta alapítványunk alapítóját, kíséretét, és válaszolt néhány kérdésünkre is.
Környezetvédelmi konferencia Siófokon
2012.05.25.

Alapítványunk tagjai május végén részt vettek egy környezetvédelmi kérdéseket is eszegető konferenciasorozat első rendezvényén
Adományok
2012.10.02.

Az AEÉ Közhasznú Alapítvány újra adományokat adhatott.
I. KAMASZ BOX Pályázat
2012.11.06.

Fotó – és Video klip pályázat LÉGY KREATÍV!
Nagylelkű felajánlások
2012.11.07.

Szeretettel várjuk nagylelkű felajánlásaikat és adományaikat.
Mikortól kell önkéntes munkát végezni ?
2012.11.10.

ELKÉSZÜLT AZ I. PÁLYÁZATI FOTÓ
2012.11.11.

Óvatosan válaszd meg a barátaidat, mert mindegyiket tiszta szívedből szeretned kell. Ne gyűlöljetek senkit sem. De a szívetekben csak a jó embereket őrizzétek. Fontos, hogy mindig a jó társaságra vágyjatok, ahol nem találkoztok szembe irigységgel. Még ha nehéz is megtalálni a jó barátokat, akkor is csak jó emberek társaságában tartózkodjatok. Ha nem vagytok biztosak a barátotokban, akkor inkább egyedül töltsétek el az időtöket, így nem veszíthettek semmit. Jobb, ha fel sem merül bennetek, hogy rosszak társaságba keveredjetek. Jobb, ha nem gabalyodunk bele mások ravaszságába. - Dhyana Vahini, Ch 9: “Spiritual Development”.
Magamból adni jó
2012.12.29.

Csaba testvér karácsonyi emlékei
Diákrelax
2013.04.02.

DIÁKRELAX - Bekerült a NAT-ba a relaxáció és a meditáció
Tolsztoj - Levélrészlet
2013.07.24.

Minden nevelés alapjául elsősorban azt kell megtennünk, amit iskoláinkban egészen elhanyagolnak...
Meghívó
2013.11.16.

Szeretettel várjuk aktuális és ingyenes tájékoztatóinkra és klub foglalkozásinkra Budapesten, Pereden, Fonyódon és Siófokon. A csoport foglalkozásokról további információt az alábbi telefonszámon kaphat: Lakatosné Dörnyei Katalin: 70/331-0958
Megjelent jegyzetünk!
2013.11.16.

Megjelent legújabb jegyzetünk az Alapvető Emberi Értékekről, amely segíti az olvasót az önismeret ösvényén a megtisztulásban és a kozmikus tudatosságra vezető lépések előkészítésében.
Zen történet
2014.01.05.

Légy önmagad mestere...a válaszok benned vannak.....ha nem a saját tapasztalatod alapján tanulsz, akkor a tudásod teljesen haszontalan....merülj el magadban....
Önismereti foglakozások új időpontjai
2014.01.09.

"Az oktatás vége a jellem." - Sai Baba
Jókai Anna: Pásztorok és Bölcsek
2014.01.09.

Mindenki tanuló az univerzumban: óvodától az egyetemig. Vannak bukók, vannak ismétlők. Vannak előrerukkolók. S vannak, akik „oktatásukat” észre sem veszik. Ami igaz, az igaz: nem könnyű a tanítványnak, ha felismeri a Mesterét. Mert akkor követni kell. Nem dicsérgetni, nem a szavait szajkózni, nem kisajátítani, nem megzsarolni, nem kihasználni őt, hanem követni.
Alapítványunk II. PÁLYÁZATA
2014.01.09.

Fiatalok figyelem! Várjuk az Alapvető Emberi Értékekről szóló fotóitokat és videó felvételeiteket, amiről a honlapunkon,OKTATÁS / ÉRTÉKEK menüpontban olvashattok!